Wushu Tao

Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Saber - 13 Form - Yang style
According to the teaching of Master YUAN Hong Hai
https://www.wushu-tao.com