Wushu Tao

Details of a form of Qi Gong
Qi Gong - Healing Dance
According to the teaching of Master YUAN Hong Hai
https://www.wushu-tao.com