Wushu Tao

Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Bare hand - 48 Form - synthetic style
According to the teaching of Master YUAN Hong Hai

sì shí bā shì
四十八式

http://www.wushu-tao.com