Wushu Tao

Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Halberd - Tai Chi Halberd Form - Chen style
According to the teaching of Master WANG Xi An

chén shì tài jí chūn qiū dà dāo
陈氏太极春秋大刀

http://www.wushu-tao.com