Wushu Tao

Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Sword - Tai Chi Single Sword Form - Chen style
According to the teaching of Master WANG Xi An

tài jí dān jiàn
太极单剑

http://www.wushu-tao.com