Wushu Tao

Details of a form of Qi Gong
Qi Gong - Wisdom Healing Qigong - Level 1
According to the teaching of Master YUAN Hong Hai

zhì néng qì gōng pěng qì guàn dǐng fǎ
智能气功捧气贯顶法

http://www.wushu-tao.com